Co nabízíme

Nabízíme následující činnosti podle povahy konkrétní zakázky

Příprava zakázky

 • seznámení s místem stavby nebo objektu k rekonstrukci
 • ověření podmínek územně plánovací dokumentace
 • konzultace záměru se zadavatelem a pomoc při přípravě zadání
 • vypracování přehledu potřebných podkladů
 • předběžný finanční odhad

Studie

 • variantní návrh dispozičního a výtvarného řešení
 • konzultace se zadavatelem a výběr varianty
 • čistopis studie včetně vizualizace návrhu

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

 • vypracování dokumentace v rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb
 • zajištění průzkumů, zaměření a dalších podkladů
 • zajištění odborných posudků potřebných pro povolení díla
 • zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • vypracování dokumentace v rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb
 • zajištění průzkumů, zaměření a dalších podkladů
 • zajištění odborných posudků potřebných pro povolení díla
 • zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy

Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele (DPS)

 • vypracování dokumentace v rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb včetně zpracování detailů, tabulek výrobků a skladeb konstrukcí.
 • vypracování položkového rozpočtu stavby pro nacenění prací dodavatelem

Projekty interieru

 • výtvarný návrh interieru
 • zadávací dokumentace, která je podkladem pro výrobní dokumentaci vypracovanou dodavatelem jednotlivých výrobků a konstrukcí

Autorský dozor

 • Jedná se o výkon dozoru který objasňuje projekt v průběhu stavby a řeší případné problémy realizace. Nejedná se o technický dozor investora.