o firm slu~by reference kontakt
A) RODINNÉ DOMY
B) OBČANSKÉ STAVBY
C) ŠKOLSKÉ STAVBY
D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
G) INTERIÉRY
H) SPRÁVA NEMOVITOSTI
I) URBANIZMUS
> 01 Velké náměstí - Strakonice
X) BETLÉM
01 Velké náměstí - Strakonice ( fotogalerie )
Kategorie: I) URBANIZMUS
pohled k radnici od ulice U svaté Markéty
Studie řeší parter Velkého náměstí ve Strakonicích. Řešení navazuje na již projektově zpracované části Lidické ulice a křižovatky ulic Na stráži a U sv. Markéty. Zejména do řešení křižovatky s kruhovým objezdem nepravidelného tvaru bude nutno upravit již vyprojektované řešení
Zájmové území se nachází v centru historického jádra města na jihozápad v pokračování ulice Lidická. Severní a jižní hranici tvoří obytné a administrativní budovy. Na východní straně navazuje na ulici Lidická, na západní straně končí na kruhovém objezdu v ulici Bavorova. Plocha náměstí se svažuje jižním směrem a v cca 1/3 je razantně předělena opěrnou zdí s navazující zelenou plochou a středně vzrostlými stromy. Zeď je na dvou místech prolomena strmými schodišti, mezi kterými v patě zdi je zapuštěno veřejné WC. V podélném směru dolní úroveň náměstí je téměř v rovině, západní třetina již stoupá k ulici Bavorova.
Jednou z hlavních myšlenek je vytvoření plnohodnotného městského prostoru, s aktivitami pro obyvatele města, žijícího a využívaného v běžném denním režimu, ale i reprezentačního prostoru, vhodného pro větší akce, počítající s větším počtem lidí (jako jsou výroční trhy, slavnostní shromáždění, lidové veselice, předvolební shromáždění apod.). To znamená obnovení tradičních historických funkcí náměstí, které jsou dnešním výškovým uspořádáním, situováním zeleně jako dělícího pásu a současným dopravním zatížením znemožněny.
Ve výsledném řešení, napojuje horní prostor před školou šikmá rampa a spojuje ho s dolní úrovní náměstí. Z této rampy pak západním směrem spojují horní a dolní plochu náměstí průběžné schody a nejvyšší mezipodesty šikmé rampy „malé“ schodiště, souběžně orientované s šikmou rampou. Z boční stěny schodiště pak opačným směrem vybíhající stupňovitě „schody“ fontány. Architektonický prvek šikmé rampy, protínající náměstí, ještě více posiluje význam pěšího tahu napříč náměstím, který směřuje do Lázeňské ulice.
Schody fontány vějířovitě vybíhají ze stěny „malého“ schodiště, které je tak zakomponováno do fontány. Fontána je navržena tak, aby přitékající voda se postupně přelévala přes hrany schodů a mizela v hladině při chodníku náměstí. Fontána bude mít na svém vrcholu menší vodní hladinu, na kterou bude umožněn výhled z vysunuté mezipodesty šikmé rampy.
V průběžných schodech jsou v daném modulu 12,5 m umístěny ve vystupujících ohrazených ochran pro kořenový systém stromů a objekty bloků a stěn, které ruší jednotvárnost schodů. Stromy opticky uzavírají západní část náměstí před Papežovými domky a vytvářejí dojem centrálního prostoru náměstí před objekty městského úřadu. Objekty na průběžných schodech mohou být využity pro odpočinek na náměstí, případně jako podnože pro vystavené objekty galerie pod širým nebem. U paty protínající rampy je kolmo na podélnou osu umístěna betonová brána s částečnou skleněnou výplní s madlem, symbol města Strakonice jako brány k Šumavě resp. do středních Čech.
Vchodový objekt do školy, budoucí radnice bude navazovat na jedné straně na dolní úroveň náměstí a zároveň na suterénní prostory školy, budoucí radnice. Bude obsahovat prostory vstupní haly a kanceláře podatelny a informací, veřejné záchody pro muže, ženy, imobilní osoby vč. příslušenství pro údržbu a technické zázemí fontán.
 
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz