o firm slu~by reference kontakt
 
Atelier se zabývá především následujícími činnostmi:

· Architektonickou tvorbou
· Komplexní projektovou činností v oblasti pozemních staveb
· Investorsko inženýrskou činností při přípravě a realizaci staveb
· Předprojektovou přípravou (zaměření staveb, stavebnětechnické průzkumy, příprava
stavebních programů a záměrů, digitalizace podkladů).
. Technickou pomocí v oblasti stavebnictví


Architektonická tvorba:

Tuto část projekční činnosti považujeme za nejdůležitější fázi práce v ateliéru. Při architektonické tvorbě je formována koncepce stavby, nebo prostoru. Je navazován kontakt s klientem, aby architekt pochopil subjektivní požadavky zákazníka. Každé řešení je vypracováváno ve variantách, ta nejvhodnější, nebo několik variant je předloženo klientovi.
Architektonická tvorba, v našem pojetí, musí prvotně respektovat funkčnost a provozní optimálnost stavby. Design je pro nás nedílnou součástí tvorby, ale snažíme se jej odvodit z funkce, konstrukce a vnějších vlivů. Nesnažíme se dům "ozdobit", ale všem funkčním prvkům dát řád a kompozici. Klienta chceme vždy informovat o důvodech našeho řešení.


Komplexní projektovou činnost v oblasti pozemních staveb:

. Architektonickodispoziční a urbanistické studie
Návrhy na řešení území, areálů nebo jednotlivých objektů. V návrzích je řešen provoz, vzhled i konstrukční koncepce objektu nebo území. Viz: "Architektonická tvorba"

. Dokumentace pro územní řízení
Jedná se o doplnění studie, o technická řešení ve vazbě na podmínky v území. Tedy zejména napojení na sítě (voda, kanalizace, el. en. a pod.), bilance energií, napojení na dopravu, řešení ve vazbě na ochranu životního prostředí a podobně, jak je požadováno stavebním zákonem.

. Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace obvykle zpracovaná v měřítku 1:100 se zapracováním všech profesí (voda, kanalizace, plyn, vytápění, elektřina). Na základě této dokmentace je vydáváno stavební povolení.

. Dokumentace pro zadání stavby
Zpodrobnění dokumentace pro stavební povolení o popis standardů jednotlivých materiálů, výkazy výměr a další podklady pro možnost zpracování nabídky dodavatelem, nebo dodavateli.

. Dokumentace pro provádění stavby
Doplnění všech podrobností do dokumentace tak, aby stavba mohla být jednoznačně provedena.

. Projekty interiérů a návrhy nábytku
Od návrhu prostor nebo nábytku, vypracováváme dokumentaci, pokud je potřeba, až do podrobnosti prováděcí dokumentace nábytku.


Investorsko inženýrská činnost:

Tuto činnost vykonává Ateliér Genesis výhradně na projektech, které byly v ateliéru zpracovány. Pro stavebníka můžeme připravit veškeré podklady, nutné pro přípravu stavby (zaměření, průzkumy, stavební program, mapové podklady a pod.). Při inženýrské činnosti se však jedná zejména o zastupování investora při územním, nebo stavebním řízení. Pro tato řízení naši zaměstnanci zajistí všechna potřebná stanoviska, nebo vyjádření a ostatní doklady. Dále jsme schopni pro investora provést (zorganizovat) výběr dodavatele stavby a při vlastní stavbě vykonávat jak autorský, tak technický dozor. Po skončení stavby dbá "inženýring" o odstranění všech vad, nedodělků, spolupracuje na kolaudačním řízení a kontroluje závěrečné vyúčtování stavby. Podrobný popis všech těchto činností může být součástí smlouvy a odpovídá oborovým předpisům o vykonávání inženýrské činnosti.
Pro velmi rozsáhlé investiční akce spolupracuje Atelier Genesis se specializovanými, renomovanými inženýrskými organizacemi.


Předprojektová příprava:

Tato oblast zahrnuje především zajištění všech podkladů, které jsou pro vlastní projektování nezbytné. Klientovi můžeme pomoci s přípravou stavebního programu, bilancemi ploch a ekonomickými odhady, pro rekonstrukce provádíme zaměření rekonstruovaných prostor případně digitalizaci podkladů, které jsou již zpracovány. zajišťujeme geodetická zaměření pozemků, všechny pozřebné průzkumy (radonový, geologický, hydrologický, stavebně technický, statický, mikologický, sanační, stavebně historický nebo třeba restaurátorský). Před započetím projektových prací, bývá potřebné zjištění stávajících sítí nebo obstarání regulativů pro příslušné území.


Technická pomoc:

V případě, že žádná z výše uvedených oblastí neodpovídá potřebám klienta, je možné v rámci technické pomoci provést odbornou konzultaci, odborné vyjádření nebo najít jiný způsob jak klientovi pomoci řešit problém se stavbou.


 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz